...

Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı

Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı, kamu sektörü öncelikli olmak üzere özel sektörde de hizmet verebilecek bilgi düzeyine sahip, bilgisini pratiğe aktarabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir.

 

Kuruluş ve Gelişim

 

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 07.12.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılında normal örgün öğretime öğrenci almaya başlamıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren de ikinci öğretim öğrencisi almaya başlamıştır.

 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kamu Yönetimi bölümü ilk olarak mezun vermiştir.

 

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, bir yandan kamu yönetimi sisteminin içinde işlediği yasal, siyasal ve toplumsal çerçeveyi öğrenirlerken diğer yandan insanları motive etme, ilişkiler kurma ve sonuçları etkileme gibi temel liderlik becerilerini kazanırlar. Öğretim elemanları öğrencilerin gelişimlerini takip ederek akademik ve idari konularda sürekli danışmanlık sunmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Programı, analitik düşünce yetisine sahip, hızlı karar alabilen, sorun tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, güncel gelişmeleri takip eden, etkinlik, verimlilik ve etik değerlere bağlılık ilkeleri kapsamında hareket etmeyi kendisine ilke edinmiş nitelikli yönetici, bilim insanı ve araştırmacı bireyler yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Ders programı, güncel ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Öğretim Süresi ve Öğretim Dili

  4 yıldır. Eğitim dili Türkçedir. Bunun yanı sıra zorunlu ve seçmeli olarak İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir.

Kazanılan Yeterlik

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Türk üniversitelerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Öğrencilerin tercih işlemelerine göre yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır. Nevşehir Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite ana sayfasında ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması


Türk Yüksek Öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı, kamu sektörü öncelikli olmak üzere özel sektörde de hizmet verebilecek bilgi düzeyine sahip, bilgisini pratiğe aktarabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu yetişme sürecinde; analitik düşünce yetisine sahip, hızlı karar alabilen, sorun tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, güncel gelişmeleri takip eden, etkinlik, verimlilik ve etik değerlere bağlılık ilkeleri kapsamında hareket etmeyi kendisine ilke edinmiş nitelikli yönetici, bilim insanı ve araştırmacı bireyler yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmak bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.

 


Program Çıktıları

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kamu Yönetiminin temel ana bilim dalları olan; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Hukuk Bilimlerindeki temel kavramları teorik ve ampirik düzeyde öğrenir ve bu kapsamdaki sorunlara yönelik çözüm üretici bir bakış açısı kazanır,

Dünya ve Türkiye’deki Kamu Yönetimi ile ilgili uygulama modellerini tanımlar ve karşılaştırır; sorunları saptar ve çözüm odaklı modeller geliştirir,

Siyasal ve yönetsel sistemlerin unsurlarını analiz eder ve bu unsurlardan hareketle kurumsal sistemler tasarlar; kurumsallaşma sürecinde etkili olan karar alma ve eş güdüm mekanizmalarının işleyiş sürecini etkin kılma becerisine sahip olur,

Karar alma ve uygulamadaki yönetsel sürecin zaman ve kaynak açısından daha etkin kullanımında bilişim teknolojilerini maksimum düzeyde kullanır ve yeni gelişen teknolojilere uyum sağlama becerisi kazanır,

Kamu Yönetimindeki mevcut sorunları tanımlama ve çözmede bilgi birikiminden ve disiplinler arası bakış açısından faydalanarak veri toplama, analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisine sahip olur,

Sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme yeteneği kazanır,

Bireysel ve takım çalışmalarında aktif sorumluluk alarak proje hazırlama yetisine sahip, topluluk karşısında kendini rahatlıkla ifade edebilen, özgüven sahibi ve motivasyon düzeyi yüksek bireyler olarak yetişir,

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.

Etik değerleri hayatının her aşamasında ve özellikle mesleki yaşantısında temel değerler olarak benimseme bilincini kazanır,

Eğitim ve öğretimde sürekliliği hedefleyen “yaşam boyu öğrenme” bilincine sahip olur.

Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalıdır. Öğrencilerin dönem sonu sınavlarına girebilmeleri için derslerin en az % 70’ine ve yapılan uygulamaların en az % 80’ine devam etmeleri gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. ( Başarı notuna öğretim üyesinin kullandığı ölçme araçları ve bunlardan elde edilen puanlar dâhil edilebilir.) Başarı notuna ara sınavın % 40 ve yarıyıl sonu sınavının ise % 60 katkısı bulunmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) ise şartlı başarı notlarıdır. Öğrencilerin bu harf notlarını aldığı bir dersten başarılı sayılması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

Çalışma Sekli


Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 doçent, 3 yardımcı doçent,  7 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 46 kişilik bilgisayar sınıfı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan 20 kişilik internet hizmeti de veren bilgisayar laboratuarından ve fakülte içerisinde bulunan 3 bilgisayardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.